Ивица Марковић, председник Управног одбора

 Управни одбор је извршни орган Удружења, који се стара о спровођењу циљева удружења који су утврђени Статутом.

Управни одбор има до петнаест (15) чланова, које бира и опозива Скупштина. Мандат чланова Управног одбора траје четири године и могу се поново бирати на исту функцију.

Управни одбор из реда својих чланова бира председника и једног заменика председника.

Председник Управног одбора заступа Удружење у извршним активностима и има права идужности налогодавца у том сегменту рада. Заменик председника је овлашћен да, у отсуству председника управног одбора, заступа Удружење и потписује сва, осим финансијских, документа у име Удружења.

 

 

Управни одбор:

  • руководи радом Удружења између две седнице Скупштине и доноси одлуке ради остваривања циљева Удружења;
  • организује редовно обављање делатности Удружења;
  • поверава посебне послове појединим члановима;
  • доноси финансијске одлуке;
  • одлучује о покретању поступка за измене и допуне Статута, сопственом иницијативом или на предлог најмање 30 чланова Удружења и припрема предлог измена и допуна, који подноси Скупштини на усвајање;
  • одлучује о покретању поступка за накнаду штете у случајевима из члана 25. Став Закона о удружењима и по потреби одређује посебног заступника удружења за тај поступак;
  • одлучује о другим питањима за која нису, законом или Статутом Удружења,овлашћени други органи Удружења. Управни одбор пуноважно одлучује ако је присутно најмање једна половина плус 1 од именованих чланова (1/2 + 1), а одлуке доноси већином гласова присутних чланова;
  • својом одлуком може формирати одборе, савете и форуме по угледу на тела Удружења;
  • својом одлуком може формирати и друга тела за која оцени да је потребно