На основу  Закона о удружењима (»Службени лист РС«, бр.51/09 и бр.99/2011),

а у складу са одредбама Статута Удружења грађана „Искорак“, Члан 8, став 2., тачка 3. на

  1. редовној седници Скупштине удружења усвојене су измене и допуне

СТАТУТ-а

 

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА

„ИСКОРАК“

Члан 1.

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА „ИСКОРАК“ (у даљем тексту: Удружење) је добровољно, невладино и непрофитно удружење, основано на неодређено време ради остваривања циљева  у области унапређења живота на свим нивоима, грађана на територији и подручју Града Пожаревца.

Члан 2.

Ради остваривања својих циљева Удружење нарочито:

1) прикупља и обрађује документацију, архивску грађу, стручну литературу  која се односи на побољшање квалитета живота;

2) организује, само или у заједници са другим организацијама, стручне скупове,саветовања, семинаре и друге облике едукације у оквиру афирмације и развијања културног и економског аспекта живота грађана;

3) објављује књиге и друге публикације о питањима која се односе на предмет деловања Удружења, у складу са законом;

4) организује стручњаке за рад на едукацији  деце, омладине и  грађана у области афирмације, подизанје  квалитета живота на виши ниво;

5) сарађује са универзитетима, школама, стручним удружењима и другим организацијама у земљи и иностранству сличног програмског опредељења, а које могу својим радом да помогну на остваривању наших циљева.

Члан 3.

Назив Удружења је:

УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА   „ИСКОРАК“

Удружење има седиште у ПОЖАРЕВЦУ.

Удружење своју делатност остварује на територији Републике Србије.

Члан 4.

 Члан Удружења може бити сваки грађанин Републике Србије који прихвата циљеве    Удружења и Статут и поднесе пријаву за учлањење Управном одбору удружења.

Члан 5.

Одлуку о пријему у чланство доноси Управни одбор и о томе без одлагања обавештава подносиоца пријаве. Члан удружења који не плаћа чланарину, неможе бити биран у органе управљања удружења. Члан може иступити из чланства давањем писане изјаве о иступању.

 Чланство у Удружењу може престати због дуже неактивности члана, непоштовања одредаба овог Статута или нарушавања угледа Удружења. Одлуку о престанку чланства доноси Управни одбор, на образложени предлог  једног члана. Члану се мора омогућити да се изјасни о разлозима због којих је поднет предлог за доношење одлуке о престанку његовог чланства у Удружењу.

Цео документ можете преузети ОВДЕ